Regulamin konkursu.

Poznaj nasze zasady.

Regulamin Konkursu “TABALUGA dla widzów kanału Wrapster”

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu “TABALUGA dla widzów kanału Wrapster” (dalej: „Konkurs”) jest Wrapster Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559694, NIP: 8952044983, REGON: 361588947. (dalej: „Organizator”). Natomiast przekazującym nagrodę jest Mateusz Popow.
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki Konkursu.
3. Konkurs trwa od 30.05.2021 do 06.06.2021
4. Informacje o Konkursie, w tym niniejszy regulamin zostaną udostępnione na stronie wrapster.pl
5. Niniejszy Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

§ 2 Uczestnicy i warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby fizyczne,które spełnią łącznie w okresie trwania konkursu następujące wymagania (dalej: Uczestnik):
     a) dokonają zakupu na dowolnę kwotę na sklep.wrapster.pl,
     b) w zamówieniu znajdzie się co najmniej jeden kosmetyk marki Wrapster,
     c) w uwagach zamówienia napiszą “TABALUGA”,
     d) zamówienie będzie z góry opłacone,
     e) Zaczną śledzić konto Instagram @wrapster_polska (https://www.instagram.com/wrapster_polska/ )
     f) podczas rozstrzygnięcia konkursu odpowie na zadane pytanie
2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin, tj. rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej do drugiego stopnia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie, w tym do pozbawienia Uczestnika przyznanej nagrody, który wziął udział w Konkursie, ale nie spełnił warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia tych zasad przez Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji odpowiedzi konkursowej na swojej stronie internetowej, na profilu Facebook Organizatora lub na profilu Instagram Organizatora bez publikacji danych osobowych Uczestnika za wyjątkiem jego imienia, wieku oraz miejscowości zamieszkania.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.

§ 3 Zwycięzcy, nagrody i wręczenie nagród

1. Komisja Konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę.
2.Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową spośród Uczestników, którzy spełnili warunki określone w Regulaminie w pkt. §2. Komisja Konkursowa będzie się składała z 3 osób i będą to: Mateusz Popow, Barbara Ciorach-Tworek, Mateusz Żmuda. Wybór Komisji jest ostateczny.
2. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:
     a) BMW E46 330D, znane wszystkim jako TABALUGA (dalej Nagroda). Nagroda zostaje przekazana w formie darowizny. Nagrody w Konkursie nie można zmienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
     b) przyciemnianie szyb tylnych folią LATI ceramiczną firmy LLumar. Nagroda do wykorzystania do końca 2021 roku.
     c) przyciemnianie szyb tylnych folią ATC firmy LLumar. Nagroda do wykorzystania do końca 2021 roku.
     d) zmiana koloru foliami 3M serii 2080 (połysk, mat,satyna). Nagroda do wykorzystania do końca 2021 roku. Auto ma pozostać oklejone przez czas ustalony w trakcie spotkania.
     e) korekta lakieru wraz z aplikacją ceramiki. Nagroda do wykorzystania do końca 2021 roku.
     f) udział w dowolnym szkoleniu stacjonarnym. Nagroda do wykorzystania do końca 2021 roku, w miarę możliwych terminów.
3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w dniu 7.06.2021 roku podczas odbywającej się transmisji live na naszym kanale na YouTube llub na adres e-mail podany podczas zakupu na stronie sklep.wrapster.pl.
5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
     a. nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu,
     b. nie przekaże niezbędnych danych osobowych lub przekaże dane nieprawidłowe lub niekompletne,
     c. nie można się z nim skontaktować w celu powiadomienia o Nagrodzie. Organizator podejmuje dwie próby kontaktu. Za brak kontaktu uważane będzie brak nawiązania kontaktu, odebranie telefonu
6. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu stanowiącego Nagrodę, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu stanowiącego Nagrodę oraz kosztów dojazdu Zwycięzcy do miejsca odbioru pojazdu lub innych kosztów transportu Nagrody poza miejsce wskazane jako miejsce odbioru.
7. Wydanie nagrody nastąpi po weryfikacji tożsamości Zwycięzcy.
8. Przez wydanie Nagrody rozumie się wypełnienie przez Zwycięzcę protokołu przekazania samochodu wraz z dokumentami niezbędnymi do ubezpieczenia i rejestracji w odpowiednim dla Zwycięzcy wydziale komunikacji. Fizyczne przekazanie Nagrody nastąpi po ubezpieczeniu i zarejestrowaniu przez Zwycięzcę samochodu, w ustalonym wspólnie ze Zwycięzcą terminie, w siedzibie firmy Wrapster we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 4.

§ 4 Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.
2. Reklamacje, związane można przesłać pocztą na adres Organizatora wyszczególniony w § 1 lub drogą mailową na adres biuro@wrapster.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
     ● imię̨ i nazwisko Uczestnika
     ● adres do korespondencji
     ● wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu,
     ● żądania Uczestnika oraz ich uzasadnienie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu pisemnie (przesyłką pocztową) lub na żądanie złożone w reklamacji na wskazany adres e-mail.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest organizator oraz właściciel Wrapster Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559694, NIP: 8952044983, REGON: 361588947.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w zakresie:
     a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko,
     b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
     a) przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
     b) obowiązkowej administracji podatkowo – księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)
     c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
     a) w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, do czasu jego zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
     b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorach do czasu wypełnienia tych obowiązków;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
7. Dane Uczestników Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
     a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
     b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
     c) prawo do przenoszenia danych;
     d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Prawa Uczestników, związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz szczegółowy zakres, cele, podstawa prawna i sposób przetwarzania danych w związku z udziałem w Konkursie zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://sklep.wrapster.pl/politykaprywatnosci oraz https://wrapster.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się w szczególności:
     a) wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;
     b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w wyniku postanowień sądowych lub decyzji organów administracji państwowej, mających wpływ na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie jego trwania.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Zgoda RODO:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie „TABALUGA dla widzów kanału Wrapster” tj. w celu organizacji, przeprowadzenia i udostępnienia informacji o wynikach konkursu przez Spółki: Wrapster Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559694, NIP: 8952044983, REGON: 361588947. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy faktu, że powyższa zgoda może być cofnięta w każdym czasie.”

Oświadczenia na stronę konkursową
•„Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu konkursu „TABALUGA dla widzów kanału Wrapster”.
•„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
•„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora Konkursu „TABALUGA dla widzów kanału Wrapster” Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodziny pracownika Organizatora (tj. rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej do drugiego stopnia.)