Regulamin konkursu.

Poznaj nasze zasady.

Regulamin Konkursu
“ Auto dla widza- Mazda MX5” dla widzów kanału Wrapster”
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu “Auto dla widza- Mazda MX5” dla widzów kanału Wrapster”
(dalej: „Konkurs”) jest Wrapster Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000559694, NIP: 8952044983, REGON: 361588947. (dalej:
„Organizator”). Natomiast przekazującym nagrodę jest Mateusz Popow.
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki Konkursu.
3. Konkurs trwa od 10.04.2022 roku roku do 30.04.2022 roku.
4. Informacje o Konkursie, w tym niniejszy regulamin zostaną udostępnione na stronie
wrapster.pl
5. Niniejszy Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
§ 2 Uczestnicy i warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby fizyczne, które spełnią łącznie w okresie
trwania konkursu następujące wymagania (dalej: Uczestnik):
a) dokonają zakupu na https://sklep.wrapster.pl,
b) w zamówieniu znajdzie się co najmniej 1 kosmetyk marki Wrapster
b) w uwagach zamówienia należy wpisać “Mazda”
c) zamówienie musi być z góry opłacone,
d) nie ma możliwości zwrotu zamówienia,
e) uczestnik musi być osobą pełnoletnią.
2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższych
rodzin, tj. rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej do
drugiego stopnia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie, w tym do
pozbawienia Uczestnika przyznanej nagrody, który wziął udział w Konkursie, ale nie spełnił
warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia tych
zasad przez Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji odpowiedzi konkursowej na swojej
stronie internetowej, na profilu Facebook Organizatora lub na profilu Instagram Organizatora
bez publikacji danych osobowych Uczestnika za wyjątkiem jego imienia, wieku oraz
miejscowości zamieszkania.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym
Regulaminem oraz jego akceptację.
§ 3 Zwycięzcy, nagrody i wręczenie nagród
1. Komisja Konkursowa 6.05.2022 roku, wyłoni zwycięzcę, z którym skontaktuje się
telefonicznie tego samego dnia o 16:00. Podczas rozmowy telefonicznej, która będzie
transmitowana na kanale YouTube Wrapster należy odpowiedzieć na zadane pytania w celu
weryfikacji danych i poprawności odpowiedzi na zadane pytanie.
2. W ramach konkursu została przewidziana następująca nagroda:
-Mazda MX5
3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. W dniu wskazanym w § 3 pkt 1 roku zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej
telefonicznie. Przekazanie nagrody nastąpi we wspólnie ustalonym terminie w siedzibie firmy
Wrapster, przy ul. Kwidzyńskiej 4 we Wrocławiu.
5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
a. nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu,
b. nie przekaże niezbędnych danych osobowych lub przekaże dane nieprawidłowe
lub niekompletne,
c. nie można się z nim skontaktować w celu powiadomienia o Nagrodzie.
Organizator podejmuje dwie próby kontaktu. Za brak kontaktu uważane będzie brak
nawiązania kontaktu, odebranie telefonu.
6. Wydanie nagrody nastąpi po weryfikacji tożsamości Zwycięzcy.
7. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest pojawić się (na własny koszt) oklejonym autem na
zlotach:
– Osaka VI Zlot Fanów Japońskiej Motoryzacji; 24-26.06.2022; Leśna Przystań
w miejscowości Osiek Grodkowski
– Japfest 2022 – 9 edycja; 22-24.07.2022; Ośrodek Doskonalenia Jazdy
Tomaszowo
§ 4 Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia
Konkursu z Regulaminem.
2. Reklamacje, związane można przesłać pocztą na adres Organizatora wyszczególniony
w § 1 lub drogą mailową na adres biuro@wrapster.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
● imię̨
i nazwisko Uczestnika
● adres do korespondencji
● wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu,
● żądania Uczestnika oraz ich uzasadnienie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu
pisemnie (przesyłką pocztową) lub na żądanie złożone w reklamacji na wskazany adres
e-mail.
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„RODO”) jest organizator oraz właściciel Wrapster Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 4, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559694, NIP: 8952044983, REGON:
361588947.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w zakresie:
a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko,
b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu oraz adres
korespondencyjny.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);
b) obowiązkowej administracji podatkowo – księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z
art. 74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)
c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w okresie niezbędnym do
realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
a) w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, do czasu jego zakończenia, po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorach do czasu
wypełnienia tych obowiązków;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia
reklamacji.
7. Dane Uczestników Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Prawa Uczestników, związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz szczegółowy
zakres, cele, podstawa prawna i sposób przetwarzania danych w związku z udziałem
w Konkursie zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie
https://sklep.wrapster.pl/politykaprywatnosci oraz https://wrapster.pl/polityka-prywatnosci/
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne
powody uznaje się w szczególności:
a) wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;
b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w wyniku postanowień sądowych lub decyzji organów administracji państwowej,
mających wpływ na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego
Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie jego trwania.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
Zgoda RODO:
□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem
w Konkursie „Auto dla widza- Mazda MX5” tj. w celu organizacji, przeprowadzenia
i udostępnienia informacji o wynikach konkursu przez Spółki: Wrapster Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej
4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559694, NIP: 8952044983,
REGON: 361588947. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy faktu, że powyższa
zgoda może być cofnięta w każdym czasie.” Oświadczenia na stronę konkursową
•„Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu konkursu „Auto dla widzaMazda MX5”. •„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
•„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora Konkursu „Auto dla widzaMazda MX5” Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodziny pracownika
Organizatora (tj. rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej do
drugiego stopnia.)